actief50plusbeurs.nl

Võlaõigusseadus kommentaarid

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SEADUS

Võlaõigusseadus võeti Riigikogus vastu 26. septembril 2001 ning jõustus 1. juulil 2002. Eesti ühiskonna jaoks olulise tähtsusega Võlaõigusseadus on samaaegselt ka kõige mahukam seadus. Just suure mahu tõttu ei ole võimalik avaldada kogu seaduse kommentaare ühe raamatuna. Võlaõigusseaduse kommentaaride 2. ja 3. osa ilmuvad järgedena.

Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne - Apollo

Vaata. Kättesaadav autoriseeritud töökohal Eesti Rahvusraamatukogus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus ja Tartu Ülikooli Raamatukogus

Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne - Apollo võlaõigusseadus kommentaarid

VÕLAÕIGUSSEADUS III KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE [MARTIN KÄERDI, VILLU KÕVE, IRENE KULL, PAUL VARUL] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta.

Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne (2019)

TÖÖÕIGUS Võlaõigusseadus VÕS alates 01:07:2002Kehtib kõikide lepingute puhul, ka töölepingule.Töölepinguseadus TLS al 01.07.2009Tööleping sõlmitakse töölepinguseaduse alusel.Töötaja suur sõltuvus tööandjast. Sõlvtuse tagab see, et …

VÕLAÕIGUSSEADUS III KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE: Martin

Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. Koostajad: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Karin Sein. Perioodil 2006-2009 ilmusid Võlaõigusseaduse kommentaarid kolme raamatuna: I – 2006, II – 2007 ja III – 2009.

KOKKULEPPELISE KINDLUSTUSVÄÄRTUSE TÄHENDUS … võlaõigusseadus kommentaarid

õigusakte, alusallikateks on seejuures otseloomulikult Eesti võlaõigusseadus ning selle kommentaarid ning Saksamaa VVG ja VVG kommentaarid. Autor peab siinjuures oluliseks välja tuua, et kokkuleppelist kindlustusväärtust puudutav õiguserialane kirjandus on ääretult

Lepingud. Näidised ja kommentaarid | Äripäeva teabevara võlaõigusseadus kommentaarid

kommentaarid 95,00 € Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne kommentaar 98,00 € Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne kommentaarid 95,00 € Tsiviilõiguse üldosa originaalõpik 44,00 € Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne (2015) kommenaarid 117,00 € Keskkonnaõigus õpik 32,00 €

Võlaõigusseadus. I, Üldosa ([paragrahvid] 1-207 võlaõigusseadus kommentaarid

Võlaõigusseaduse kommentaaride kolmas osa sisaldab ühe ulatuslikuma, 8. osa, teenuse osutamise lepingute kohta käivaid kommentaare, samuti 10. osa, lepinguväliste kohustuste kohta käivaid kommentaare. 9. osa kommentaarid ilmuvad esimeses kordusväljaandes.

Võlaõigusseadus I, kommenteeritud väljaanne | Digiraamat

Kindlustuskaitse definitsiooni võlaõigusseadus ei anna. Tegemist on olukorraga, kus kindlustusandja on võtnud enda kanda kindlustusriski realiseerumise riisiko ning kohustub kindlustusjuhtumi toimumise korral kõrvaldama kindlustusjuhtumist kindlustusvõtja jaoks saabuvad negatiivsed tagajärjed.

Võlaõigusseadus, 02.03 seisuga - Apollo

Mõne osa juures on parandusi ja täpsustusi vähem, mõne juures rohkem, mõned kommentaarid sätete kohta, kus on seadust muudetud või täiendatud, on uuesti kirjutatud, näiteks 2. peatüki 3., 4. ja 5. jagu, §-d 111, 141, 281, 821, 1131, ja 1132. Jätkuvalt on kommentaaride koostamisel …

Naerame koos: riigiprokuratuur peab Tarandi tembutamist

Võlaõigus reguleerib kõike seda, mis seondub võlasuhtega, millest tuleneb ühe isiku kohustus võlgnik­deebitor , teha teise isiku võlausaldaja­ kreeditor kasuks mingi tegu või jätta see tegemata ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist.? Võlaõigu

Lepingud. Näidised ja kommentaarid | Äripäeva teabevara

Võlaõigusseadus on toonud meie õigussüsteemi palju uut, see on ühtlasi kõige mahukam Eestis vastu võetud seadus. Kommentaaride koostajad on osalenud seaduse väljatöötamisel, mistõttu seadusandja mõtet ja eesmärki võlaõigusseaduse normide kehtestamisel on …

VÕLAÕIGUSSEADUS I. KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE: - Raamat võlaõigusseadus kommentaarid

Võlaõigusseadus (seisuga 01.02.2014, sisaldab kõiki muudatusi, mis selleks ajaks on vastu võetud). VÕS-le lisaks sisaldub väljaandes 1) Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus. 2) Märksõnaline sisujuht 3) Väljaande ilmumise ajal veel jõustumata muudatused toodud paralleeltekstidega ja viitega jõustumise ajale Märk

Images of Võlaõigusseadus Kommentaarid

Võlaõigusseadus on toonud meie õigussüsteemi palju uut, see on ühtlasi kõige mahukam Eestis vastu võetud seadus. Kommentaaride koostajad on osalenud seaduse väljatöötamisel, mistõttu seadusandja mõtet ja eesmärki võlaõigusseaduse normide kehtestamisel on