actief50plusbeurs.nl

Töötukassa maksab

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel - Tööelu.ee

Töötukassa maksab viimase sotsiaalmaksu proportsionaalselt detsembris töötatud päevade arvuga: 500 ÷ 31 × 17 = 274,19 × 33% = 90,48 eurot. Viimaseks kuuks, millal tööandja saab kasutada SMS §-s 6 ette nähtud soodustust, on töötajale viimase sotsiaalmaksuga maksustatava …

Tartu töötukassa vahetab töökohta - Uudised - Tartu Postimees

Töötukassa hakkab teile hüvitist arvestama alates kaheksandast päevast pärast avalduse ja sellele lisatud dokumentide töötukassale esitamist (kuid mitte varem, kui kaheksandast päevast teie töötuna arvelevõtmise päevast arvates).

Võrumaa Autokool - Võrumaa Autokool

Töötukassa maksab nimetatud hüvitist töötajatele, kelle töösuhe on tööandja juures kestnud vähemalt viis aastat. Hüvitise suurus sõltub töösuhte kestusest. Hüvitist töötukassast peab taotlema tööandja, kelle kohustuseks on esitada töötukassale vormikohane avalduse viie kalendripäeva jooksul töösuhte lõppemisest arvates.

8kuud rase ja töötukassa - Perekooli Foorum

Tööandjale maksab töötukassa aga tööpraktika juhendamise eest tasu. Tööandjale makstav tasu sõltub töötukassale esitatud aruandlusest tööpraktikast osavõtjate ja praktikapäevade kohta ning juhendamistasu päevamäär on kaheksakordne töötasu alamäär tunnis. Juhendamistasu makstakse töötu tööpraktikal osaletud iga päeva

Ettevõtjatele. Töötukassa tööpraktika raha asjad

Töötukassa toetab nii töötute kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses. Töötukassa maksab õppimise eest toetust ka töötavale inimesele - Uudised - Lõuna-Eesti Postimees E, 7.10.2019

Tööpraktika | Töötukassa

Hoopis töötukassa maksab tööpraktikal töötule stipendiumi ja seda 3,84 eurot päevas. Praktikant saab ka veidi sõidutoetust, kui praktikakohta on tema elukohast üle 500 meetri. Ettevõtte vaatevinklist on tööpraktika lausa riiklik kullaauk – praktikandile ei pea ise sentigi maksma, sest seda teeb töötukassa.

Sotsiaalmaks | Maksu- ja Tolliamet

Nimelt lóppes mul tährajaline tööleping 2kuud tagasi. Praegu 8kuud rase. Kui leping lõppes siis läksin ja vótsin end töötuna arvele. Esimesed kuud otsisn tööd ja tahtsin tööd teh. Kuid nyyd olen juba kohe kohe 9dal kuul ja ausaltöeldes mõttetu tööd otsida aga samas see väike kopikas mida töötukassa maksab on suureks abiks küll.

Kas töötukassa maksab koondamishüvitist kui pensionär

Hea ettevõtja! Noorte tööharjumuse ja töökogemuse saamise soodustamiseks maksab töötukassa alaealise töötamise toetust.Toetust makstakse tööandjale, kes pakub tööd 13-16-aastasele noorele - nii töölepingu kui muu võlaõigusliku lepingu alusel töötamine.

Sotsiaalmaksusoodustus vähenenud töövõimega isiku

Eesti Töötukassa veebilehel on nii tööotsijatele kui tööandjatele loodud võimalused suhelda töötukassaga mugavalt ja paberivabalt. Iseteeninduse kasutamiseks ei pea olema töötukassas arvele võetud töötu või tööotsijana.

Toetused ja hüvitised | Töötukassa

Praktikal osaletud päevade eest maksab töötukassa teile stipendiumi 3,84 eurot päevas ning sõidutoetust 10 senti kilomeetri eest, kuid mitte rohkem, kui 26 eurot päevas. Tööandjale maksame teie praktika juhendamise eest juhendajatasu. Toetusi makstakse osavõtulehe alusel, millel praktikant kinnitab oma allkirjaga praktikal osalemist.

Logi sisse | Töötukassa

Kas töötukassa maksab koondamishüvitist (staaž firmas üle 15 a), kuigi minu palgalt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset? Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Kes saab töötuskindlustushüvitist, kui kaua ja kui palju

Töötukassa maksab õppimise eest toetust ka töötavale inimesele Avaldatud: 25 juuni, 2018 30ndates Kadri läks kooli selleks, et olla eeskujuks oma kahele pojale, et nad mõistaksid – …