actief50plusbeurs.nl

Raieluba tallinn

raieluba > Tallinn

Tere tulemast Tallinna linna veebilehele! Meie lehelt leiate Tallinna tähtsamad uudised, infot pakutavate teenuste ja linna juhtimise kohta ning viiteid olulistele teemadele.

taotlen.tallinn.ee - Tallinna e-teenindus

Raieluba ei ole vaja taotleda eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste raiumiseks. Kui on tekkinud olukord, kus ohtliku puu tõttu on teie elule, tervisele või varale tekkinud pöördumatu oht, võite puu raiuda esimesel võimalusel, kuid sellest tuleb Saku Vallavalitsust esimesel võimalusel kirjalikult teavitada.

Tallinna linna ametlik koduleht > Tallinn

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

Kontakt — Ohtlike puude langetamine Tallinnas ja Harjumaal

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

Tallinna e-teenindus - taotlen.tallinn.ee

E-teenusega saab lapsevanem (spordiharrastaja seaduslik esindaja) või spordiharrastaja teha Tallinna Linnavolikogu 21.08.2008 määrusega nr. 28 nõutud kinnituse spordiklubis osalemise kohta, millisele spordiklubile või -koolile eelarvest antav sporditegevuse toetus eraldatakse.

Raieluba > Põhja-Tallinna veebileht > Tallinn

raieluba tallinn TALLINN Haljastus Raielubade andmekogu Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord Lume ja tuulega murdunud puude saagimise kord Puude raie ja hoolduslõikus korteriühistu territooriumil Väljaspool Tallinnat puu ja põõsa (v.a viljapuu ja marjapõõsa) raieks lubade taotlemise kord KEILA LINN Raieloa andmise kord tel 6790750

Avaleht | Keskkonnaamet

Palun logi sisse. Esmalt soorita ülal kirjeldatud tegevus.

Puumehed - Posts | Facebook

Palun logi sisse

Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja

Palun identifitseeri end MOBIIL-ID abil. Telefoni number: (+372xxxxxxx) Logi sisse MOBIIL-ID-ga