actief50plusbeurs.nl

Kuidas analüüsida novelli

Õpetaja P. Kruus töökava näidis (8. kl) – Õppekava

Võib veel paljudel lehekülgedel analüüsida Jõerüüdi kujundikasutust, sümbolitähendusega ütlemisi ja vihjeid, seda, kuidas Eestis toimuv avaneb teiste tekstide (Czeslaw Miłoszi, Enn Soosaare ja Lion Feuchtwangeri kirjutatu) taustal, ent peamine on niigi selge: …

somersalu - lepo.it.da.ut.ee
kuidas analüüsida novelli

Järgnevalt saab novelli analüüsida samm-sammult, vastates allpool olevatele küsimustele. Analüüsi novelli kompositsiooni ja pinge loomise tehnikat (intriig, pinge tõus, mitu pinget ja konflikti, pööre, puänt). Kuidas funktsioneerib pöördtool olmeesemena ja metafoorina käsitletavas teoses?

Tundide arv: Kasutatav lisamaterjal

Loomulikult oli väga huvitav. Ja kasulik. Kuidas analüüsida proosateksti. Üks pool oli teoreetiline, aga samas sai praktilisi juhendeid, mida tundides kasutada, teine pool kuue eri eesti autori novelli konkreetne analüüs. Olid eriilmelised novellid, mida ise ei oskaks ehk üles otsida.

Hongdae novellia Gini residence, Soul – hinnad uuendatud 2019

Novelli lugemine, sündmuste ja tegelaste analüüs; loo ülesehituse etappide määramine. Õpilane: teab novelli ülesehituse oskab neid loetud tekstist leida. Muinasjutt „Tark talutüdruk“. P. Coelho „Alkeemik“. LÕIMING Väärtused ja kõlblus: alkeemia seos väärtuste õpetamisega. 4 …

Hea ja kurja vastuolu: Fr. Tuglase Popi ja Huhuu ning I

“Alice Imedemaal” analüüsida püüdsin. Liisa Sõmersalu. Teoses “S/Z” teeb Roland Barthes tekstianalüüsi Balzac’i novelli “Sarrazine” põhjal. Meetodi eesmärgiks pole kirjeldada teksti struktuuri, vaid keskenduda tähistamisprotsessile, ja selgitada, kuidas antud teksti vastu võetakse.

niisama: 2010 - igavigav.blogspot.com
kuidas analüüsida novelli

Novelli võib analüüsida võrdlevalt mõne teemalt või väljenduslaadilt sarnase tekstiga. Võrdlus Heinsaare novelliga „Liblikmees”. Kahe novelli tegelaste sarnasus. Mõlema novelli meeskarakterid (Armin ja Anselm) erinevad märgatavalt ühiskonna poolt sätestatud üldnormidest, neid võõristavad ka nende endi perekonnaliikmed.

Teele Liisi Szava-Kovats HEA JA KURJA VÕITLUS. …

Kuidas muuta raamatupidaja töö Exceli abiga lihtsamaks ja igapäevased tegevused automatiseerida? Koolitusel osalenu oskab andmehaldust süstematiseerida ning efektiivsemaks muuta, analüüsida andmeid erinevate Microsoft Office programmidega ning analüüsi tulemusi kirjeldada graafikute ja teiste visualiseerimisvahendite abil.

Elo Lindsalu - publications.tlu.ee
kuidas analüüsida novelli

“Alice Imedemaal” analüüsida püüdsin. Liisa Sõmersalu. Teoses “S/Z” teeb Roland Barthes tekstianalüüsi Balzac’i novelli “Sarrazine” põhjal. Meetodi eesmärgiks pole kirjeldada teksti struktuuri, vaid keskenduda tähistamisprotsessile, ja selgitada, kuidas antud teksti vastu võetakse.

IV kursus „20. sajandi kirjandus“ Õppeprotsessi kirjeldus

Eksami keskmine tulemus ei olnud just kõige halvem – 26 punkti (65% maksimumist). Selles variandis tuli kirjeldada, kuidas minategelane endasse suhtub, analüüsida, millise tähenduse on Mihkel Mutt andnud sõnale „ümberlõikamine“, ning kirjeldada etappe, kuidas jõuab minategelane britiks muutumise mõtteni.

somersalu - lepo.it.da.ut.ee

kuidas suhestuvad naistegelased teose probleemistikuga, mees-tegelastega, ajastu mentaliteediga, Euroopa kultuuris levinud eesmärk on analüüsida naistegelaste – sageli teose sõlmkujude – lane Hedvigki nõudleb novelli algul oma Robertilt alatasa tähelepanu ja soovib olla ihaldatu rollis, kuid peagi selgub, et ta on nii Olgast